Flere arbeidsplasser og bedre byliv

Planene for nye Oslo Spektrum vil gi flere arbeidsplasser og bidra til en levende by med mer aktivitet i sentrum.

På oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum har Samfunnsøkonomisk Analyse utarbeidet en rapport som beskriver de lokaløkonomiske virkningene av arrangementene i Oslo Spektrum. Rapporten konkluderer med at Oslo Spektrum er en viktig motor for nærings- og samfunnsutviklingen i hovedstadsregionen, og at summen av alle tilreisende og besøkende til de ulike arrangementene på Spektrum er med på å skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i nærområdet:

  • Det skapes over 400 fulltidsårsverk av aktiviteten i Oslo Spektrum.
  • Den samlede verdiskapingen er på nærmere 400 millioner kroner per år.
  • De lokale ringvirkningene av aktiviteten i Oslo Spektrum kommer et stort utvalg ulike bransjer og næringer til gode.

Mange av arbeidsplassene som oppstår gjennom ringvirkningseffektene Oslo Spektrum bidrar til, befinner seg i handels,- overnattings,- og serveringsbransjen. Dette er arbeidsintensive bransjer som gir jobb til mange, og som også er en viktig inngangsport til arbeidslivet for personer uten lang formalutdanning – men med stort talent for service og positive kundeopplevelser.

Oslo Spektrum skaper store nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger lokalt og for hovedstadsregionen som helhet.

Nye Oslo Spektrum gir større ringvirkninger

Gjennom nye Oslo Spektrum gjør man det mulig å skape og legge til rette for enda flere møteplasser i Oslo. Ved å tiltrekke seg flere store kongresser, konferanser og arrangement som i dag havner i utlandet i mangel på egnede fasiliteter i Norge, vil Oslo i enda større grad kunne bli et sted der Norge og verden møtes. Dette gir grunnlag for en betydelig økning i de samlede ringvirkningseffektene utover de som skapes i dag gjennom aktiviteten til Oslo Spektrum.

Flere tilreisende og besøkende til Oslo og hovedstadsregionen legger grunnlaget for flere lønnsomme arbeidsplasser og økte inntekter for både byen og fellesskapet. I tillegg vil det innebære et stort løft for hele kultur- og opplevelsesnæringen ved at publikumsgrunnlaget for museer og attraksjoner øker betydelig. Dette gjør også at VisitOSLO sier tydelig ja til planene for nye Oslo Spektrum.

Nye Oslo Spektrum gjør det mulig å tiltrekke seg flere store kongresser, konferanser og arrangement til Norge og Oslo.

Levende by

Oslo Spektrum befinner seg umiddelbar nærhet til Norges største kollektivknutepunkt. Samtidig er det per i dag lite byliv i området. Gjennom nye Oslo Spektrum legges grunnlaget for en levende by med aktivitet fra morgen til kveld i området i og rundt Spektrum. Et bygulv med kafeer, serveringssteder og annen aktivitet bidrar til dette. I tillegg kommer all aktivitet som skapes gjennom arrangementene og aktiviteten som foregår i den nye kongress- og kulturarenaen.

Gjennom nye Oslo Spektrum gjør vi også den delen hovedstaden der Oslo Spektrum befinner seg, til et attraktivt og svært innbyggervennlig område.

Nye Oslo Spektrum vil bidra til at Oslo blir en levende by med mer aktivitet i sentrum.